משחק יביטמיטלואה Stick המיחל קחשמ באינטרנט

                                  Ultimate Stick Fighting Game קחשמ

יביטמיטלואה Stick המיחל קחשמ (Ultimate Stick Fighting Game):

.יסלקה המיחלה קחשמ לש םידהואה לכ תא חמשי הזה קחשמה .stikmen ויהי םימחולה ומכ ,ןאכ .תורחא תודליג לע ןורתי ול תוקינעמה םהלש תוידוחייה תולוכיה םחול לכל .ינועבצ דואמו תרדהנ הקיפרג תונהילו ,ראותה תא לבקל ידכ ועירכהל םיבייחש םיביוא ר