משחק Xtreme 2 שדחה וירמ באינטרנט

                                  Mario New Xtreme 2 קחשמ

Xtreme 2 שדחה וירמ (Mario New Xtreme 2 ):

.םדוק לויטמ שדח ןמזה עיגה ומכ ,חונל ןמז ול היה אל וירמ .היוול הסונמ רזועל קוקז אוהו תינוציקה האבה הקתפרהל הכחמ רוביג .החותפ הניא אבה בלשל תלד תא ,וידעלב ,בהזה חתפמ לא עיגהלו המוחה תא ץפנל שיטפ ףו .ץופקלו זוזל ידכ םיצחב להנ