משחק דינוזאור לעומת חייזרים באינטרנט

                                  Eggstinction קחשמ

דינוזאור לעומת חייזרים (Eggstinction):

.לודגו ןטק תויהל לוכיש תומד קחשל ךרטצנ .םישדח קשנ ילכו הסחמ רחא שופיחב םוקמל םוקממ רובעל תוזירזב ץופקל ךירצ אוה זא ,ד .ארונ אל דחא ףא ןיטולחל רשא ,לודג ךותל עגרה הנפמב אוהש הדוקנל דע ותוא סיעכה עג .םוקיה לש םיביואה ןברוח רחאל וראשייש םיסונוב ףוסאל