משחק Epic קאלק באינטרנט

                                  Epic Cluck קחשמ

Epic קאלק (Epic Cluck ):

.ןמוימ להנמ תשרוד ןברוח ינפב תדמוע תואלקחה תיישעת יכ ,םכתרזעל םיקוקז ףוע לוגנר .םיביואה םע ברקב תועבטמ וחיוורהש ףוע רמשמ סייגל .קשנ חיטבהלו תופוע ידמ תונקל ,תונבל םישדח םילול לע ףסכ חיוורה ,םילושכמ דימשהל