Basketball Legends קחשמ

לסרודכ תודגא (Basketball Legends):

.לסרודכ יקחשמ לש תודגאה ,םימסרופמ םינקחש תגיהנ ,לסרודכ קחשל .רתויב םימסרופמהו םיבוטה םינקחשה תשיג ךל שי ,הצור התאש המ תא רחב .יתימא ברק ןגראלו םירבח ןימזהל וא בשחמה דגנ םחליהל לוכי התא .הלבטה יכוז ףד יגשיה לכ תא חותפל .רודכה לע קתרמ ברק אוצמל לכות

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות