משחק םירטווא באינטרנט

                                  Avatars קחשמ

םירטווא (Avatars):

.לע תוחוכ םע השיא רותב םיקחשמ םתא .תומלועה ןיב עונל לוכי הז .ולשמ תולוכיו םינייפאמ שי םהמ דחא לכ .םיביוא ףודהל רתא ףוסאל ךירצ התא םהמ דחא לכבש .ךפיהל הטאה וא הצאה ןוגכ ,םיפסונ םיטירפ לולכל םייושע המרב .בלשו בלש לכב בשוח תוריהמבו תונמוימב .תע לכב ףוקתל תולוכי תוצלפמה ,לכה ירחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות