משחק Barbftr 3 באינטרנט

                                  Barbftr 3 קחשמ

Barbftr 3 (Barbftr 3 ):

.ךבתסה בוש בראב .תורחא תוער תוחורו תוצלפמ ,התוא דוצל םירואזונידה תנשב .ראופמ הליל ףושני ךרטצת ,םהב םחליהל ידכ .ביואה תא חצנל לוכי התא .וידגנתמ לכ תא סיבהלו דורשל הל רוזעל .ורטר ןונגסב יושע קחשמה .רבכעו תדלקמ תויהל הלוכי הגיהנ .לביק וא םרגנש התא קזנ המכ בתכיי רשא ,ףוסמב היהי ךסמה תיתחתב