משחק Fury לסרודכ באינטרנט

                                  Basketball Fury קחשמ

Fury לסרודכ (Basketball Fury ):

.בשחמ דגנ קחשל לסרודכ ןקחש וא ,ףתוש םע דחיב ,להנל לכות ובש ,םינקחש המכ לסרודכ .רודכה לע קבאמב ליחתהלו ,רפסמ םנשי ,קחשמה בצמ תא רוחבל אוה יאטרופסה רשא ץרא רח .חצנל ידכ ירשפאה םדקהב ךל ורזעי םה ,םיניינעמ םיסונוב םנשי שרגמה לע וספספת לא .רבכעה םע ךשמה