משחק הציר רגתא וירמ באינטרנט

                                  Mario Running Challenge קחשמ

הציר רגתא וירמ (Mario Running Challenge):

.ולש תיקנעה הריטה ךותב סנכנו ,Bowser ביואה ישארה רדוק קוניצב םע דימתלו תחא ןבש .ןטקו ייהה :םינוש םילושכמ ,לבנה לש וירבד ישוע םע תושגנתה תוענמיה ,תונורדסמב עז .םיצחה הגיהנ ,קנע בהז תועבטמ ףוסיא