משחק Bubble Shooter וניד באינטרנט

                                  Bubble Shooter Dino קחשמ

Bubble Shooter וניד (Bubble Shooter Dino ):

.לודג ןוסא היה וניד לש םלועב .וניד שפנ תטלוש הער הפשכמ .םלועה לע טלתשהל הצורו םיינועבצ םיטוביש לש הרובח הרצי איה .םלועה לש הנורחאה הווקתה התא .םיטוביש וניד ותוא הרויש חדקא רצי ,רתויב תינכדעה היגולונכטל תודוה .תודוקנ לבקלו םתוא ףורשל ,עבצה ותואב תועוב וניד תוריל .תומיהדמ תומר שמחו םישיש םיכחמ םתא