משחק םיבינגמ םירוצי באינטרנט

                                  Cool creatures קחשמ

םיבינגמ םירוצי (Cool creatures ):

.םירזומ םיינועבצ םירוצי ידי לע סלכואמ םלוע ךותב דוכל התא .בהזה ןומעפ לא עיגהל ידכ םילושכמ לכ לע רבגתהל דחיו ינשה םע דחא רבחתהל םילוכי ם .קשנב זוחאל וכרטצי םיוולש םירוצי ,םימילא דואמ ויהי םהו ,םיביוא םע דדומתהל ,םיפ