משחק הרוכ תוצח באינטרנט

                                  Midnight Miner קחשמ

הרוכ תוצח (Midnight Miner):

.ךרע לעב והשמ לבקל לולע רומא אוה ובש םוקמה תא אצמ אוה ,ומצע רובע דובעל הטילחה Shift ךלש תינוכמה תא םיסרוה םה ,םירידח יתלב םיעלסה תא ףוקעל הסנמ ,עלסב עוקת קז .םיריפ חודיקל רישכמה לש חוכה תא רפשל ידכ םיפסונ םיטירפ תונקלו ךרע ירקי םיבאשמ .בהז תרוכ לש ךרדב ולקתנ תובורק םיתעל םהש םיפסונ םיבאשמ תונקל לוכי התא ,ףסונב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות