משחק Nightflies תחדק באינטרנט

                                  Nightflies Fever קחשמ

Nightflies תחדק (Nightflies Fever ):

.םייחמ תונהילו םיראומ םיליהא ובבותסה תויהל םיבייח םה ,ריהב רוא ךירצ ןטק שע .ץע תורוקו תונוש ולש תוביתה םע הווזמב םתוא וריתסהו תורואה לכ תא וחתפ למשחב ךוס .תיגול הבישח היישות תועצמאב ,הלועפה תא ליבות התאו ,תוישופיח לש עויסה תא ונימזה