משחק ןמטאב באינטרנט

                                  Batman קחשמ

ןמטאב (Batman):

.ןמטאב לש שדחה קשנה לנסראל ףיסוה הנורחאל .וליבשב דעונ דחוימב המזלפ הבור .דבל דדומתהל לוכי אל אוהש ןיבהו ,הלאה קשנה ילכ לש תויורשפאה לע דמול ןייב .םיטוביש רוציל רקו'גה שמישש הקינכטב שמתשה אוה .ןמטאב לש תוומ - דחא רבד םיצור םהש המ לכו ןייבוק תואמ םנשי םלועב וישכע .ןורחאה לנסראה תועצמאב ,ןייב םיטובישה לכ תא גרה ,הזה ןחבמה תא רובעל