משחק המחלמה לש המקנ ביתנ באינטרנט

                                  Retaliation Path of War קחשמ

המחלמה לש המקנ ביתנ (Retaliation Path of War):

.הקלחמ להנל ךירצ התא ובש ,קנט היגטרטסאה .הפמה לע םתוא ריבעה .ביריה לש תוחוכה לכ תא דימשהל וא ,ךלש ביריה ינפל לגדה לא עיגהל ידכ :תומישמ יתש .םיאת ינש קר תינוכמה תא זיזהל לוכי התא ,תחא העונתב .תע לכב המרה תא שדחמ ליעפהל לוכי התא ,גאדת לא ,הפיאשה תא דבאמ התא םא .הזה קבאמה לע םיפיט ךל ןתניי קחשמ לכ תליחתב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות