The Fancy Pants Adventure: World 3  קחשמ

3 םלועה :םייסנכמה יסנפ תואקתפרה (The Fancy Pants Adventure: World 3 ):

.הז לע עדוי וניאו ןשי אוה לבא ,השדח הקתפרהל םיכחמ םימותכ םייסנכמב ןטק שיא ךשמנ .םיטריפ ידי לע הפטחנ הכיסנה יכ חוודלו יתוכלמ חילש קפוד ןולחה בורקב .תודבעל רכמנו חקלנ אוהש דע ,הפי יבשהמ םניחב ידכ םילושכמה לכ לע רבגתהלו םיטאריפ ס - ץופקל ,םיציח - לוהינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות