משחק הרז הפקתה 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Alien Attack קחשמ

הרז הפקתה 10 ןב (Ben 10 Alien Attack):

.תואמצעה םוי תא תגגוח וצראב יכ ,ונלש בוהאה ינב רובע יתועמשמ םוי אוה םויה .רקי הזכ ןוסא יכ בשח אל דחא ףאו ,תינכת יפל ךלה לכה ...ועיפוה םה זאו ,םיינזוא תשירחמ תגאש ועמשנ םימשה .אטאטל וליבש תורז ותחנ םינושאר רעס תוגולפ .בוחרב היהש ימ לכ תא וגרה םה .םהלש תוצלפמה ובזע םה ךכ רחא .וזה השילפה תא רוצעל םירזייחה תא סיבהל ןב הרזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות