משחק הרוכ טובור באינטרנט

                                  Robot Miner קחשמ

הרוכ טובור (Robot Miner):

.בהז הרכמ אוה םש ,תוירבדמ ,2216 .המלחא לש תולודג תודותע םע הבכש איה הרכמה יכ םיבשוח םה ,םינעדמ לש תוחנהה תא קו .תונוכמה לכ תלעפהל השורדה היגרנאה תרזעב רצונ ,םלועב דחוימב ךרעומ הז ןבא .עקרקה ינפל תחתמ תוצלפמ לש תופקתה ינפמ ןגמ ,ןח ינבא לא עלסה תא ץורפל תכתמ הרוכ .הפקתה - A ,תוטבח ץבש - S ,הלילג יציח ,םישדח םילכ הנק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות