משחק בוחר 10 ןב םחליהל באינטרנט

                                  Ben 10 Street Fight קחשמ

בוחר 10 ןב םחליהל (Ben 10 Street Fight ):

.םיימוקמ םיבשות ידי לע ףקתוה ,ןבומכו ,רז בכוכ לע ומצע תא אצמ ןב .תישונאה ןזואה ילילצל עישרמ םסרפל תלוכיה תא - דחוימ חוכ םיטובור הז שי תא .Z, X ישקמ תועצמאב תכתמ תשרא לע תורישי בקעה וא lupite ףורגא ,ויפ תא חותפל ו .רתויב םייטירקה םיבצמב קר אלא ,לעה חוכב שמתשהל ,ךסמה לש הנוילעה תילאמשה הניפב .רוביגה לש המיחלה ירושיכ תא רפשל םיעיבג ףוסאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות