משחק Robotpet באינטרנט

                                  Robotpet קחשמ

Robotpet (Robotpet):

.רעונ ינב ברקב דואמ ירלופופ היהש ,דואמ םינשי היזיבלטה תינכת ברק יטובור לש הרקמ .םירחא םיבר םירבד דועו עונמ ,קשנ ,ןוירש רדגומ אוה ,ךלש תינוכמה תא ףוסא .לאמש לעו ןימי לע םהיביוא תא דימשהלו ברקה הדשל תאצל .ברקה ךלהמב הכימש 5 ךות הז תא ןקתל לכות ,הריזל ץוחמ לא הכי ךלש טובורה םא .וירחאל םניחב וא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות