משחק Native Rush רעתסמ באינטרנט

                                  Zastava Native Rush קחשמ

Native Rush רעתסמ (Zastava Native Rush ):

.בורקב תומל לולעו הלוח היה ויבא יכ תושדח לביק אוה ,ךיסנה הרזח ךוראה עסמה לש תד .ילגר לויטל אצי אוה ka ,זא ,זאמ הנתשה בר יכ ןיבה ריעצה ךיסנה ,ותדלומב לע הכירד .הרוחש היגאמ לש חור ריוואב ,Sprites לופיל רעיב םיליבשה לע םוקמ לכב .הברעתה אל תירבה תולעב ךא ,ומצע לע ןגהל ול רוזעי אוה ,םסק תעבט שי רוביגל .םיבמוזה תוצלפמה ןמ ץראה תא ףוסאלו תומישמה לכ תא םילשהל תוכיסנה שרוי תאו ץימאה