משחק עישומ סקמ באינטרנט

                                  Max Savior קחשמ

עישומ סקמ (Max Savior ):

.םיקורי םירזייח םירוצי לש לודג תווצ םע תפפועמ תחלצ דיל תחנו חורה התלע םואתפ ,ח .הניפסהמ וררג הדליה תא וספת םירזייחה - רזומ יד היה הז לבא ,גוז לש וייחב עוריא .ידמל חוורמ היה רשא ,יאשחב תיללח רודחל חילצה ךא ,הפיטח עונמל חילצה אל סקמ .ותבוהא תא אוצמלו םיאתה לכ תא רובעל רוביגה הרזע