משחק הלעפה הרוביג הלעפה באינטרנט

                                  Run Hero Run קחשמ

הלעפה הרוביג הלעפה (Run Hero Run):

.רתויב םיריהמה םה ימ תולגלו עשעתשהל וטילחה לעה ירוביג .ריעה תובוחרב עזג ול רוזעלו ןמטאבו קלאה ,ןמרדייפס ,ןמרפוס ,וירמ :תומד רחב .תומדה תא קיבדהל םהל ןתית לא ,רפוס ה'רבחה ראש ףודרי הז .ןמזה לע רבכעה רותפכ לע הציחל ידי לע המכוחב םילושכמ תוביגמ ,בקעה לע האב ךשמתמ