משחק Shadow תואקתפרה באינטרנט

                                  Shadow Adventure קחשמ

Shadow תואקתפרה (Shadow Adventure ):

.םילעב אלל ןיטולחל ,קותמה רזגה תא הארו וחאה ינפ לע ץר יפאלפ בנרא .וירחא ףודרל לחהו קפקופמ סופיט תוגוז המכ ויה ירוחאמ שממ לבא ,הז תא תחקל ךשמ הח .תורקל לולע המ בושחל דיחפמ וליפא וא ,ןבלה לגדה תא ףרט עיגהל ךרוצ שי ,םכדליל ור .םיציח - לוהינ .םויסה וק לא עיגהל םיפדורה לעמ ץופקל