משחק Ninja תיפאמ Siege 3 באינטרנט

                                  Ninja Mafia Siege 3 קחשמ

Ninja תיפאמ Siege 3 (Ninja Mafia Siege 3 ):


.םידדושה ינפמ םתדלומ תוקנל םינווכתמ םה ,םיישקל ענכיהל םילגרומ םניא ה'גנינה םימ .םינוציקה תא סיבהל םהל רוזעל ,תודבכב שומח דדוש אבצל דגנתהל ץימא השולש .יוניש קשנ - 1-7 ישקמ ,הפקתה - AS ,קשנ תויונמוימ תא רפשל תויונמדזה תחתופ בחרמ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע