Island Tribe 4  קחשמ

4 טבש יא (Island Tribe 4 ):

.הדלותה לש יעיברה קלחב ךישמה ןרקס עסמה יא .תומר םיעברא לע רובעל ןנוכתת .שדח טפשמ םרובע ןיכה לרוגה לבא ,רשואב ויח םייח ובשייתה יפורטה יאה יבשות .תירזכא הכסמ - תועטב קיתע ץפח אצמנ ןשי טריפ .טבשה לע הללק חולשל השעמה תא השע רשאמ הילע הסינ םכח אל אוה .ףושיכה תא רובשל םסק חבזמ אוצמל ידכ יחרכה הז .םיכרפומ םינכוסמ םיפרוט וענמי םירוביג ,תוקוחר תוצרא ךרד רבוע ליבשה .ךרדה תא תושעל םיצור םניאש םייחה ילעב תא סייפל תאו םיבאשמה תא םמצעל קפסל ידכ ם

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות