משחק Tittu 2 יננאו באינטרנט

                                  Tittu And Annie 2 קחשמ

Tittu 2 יננאו (Tittu And Annie 2):

.יננא םשב לותח ול שיש ימ ,יטוט םשב ריעצ רוחב רותב םיקחשמ םתא .חורבל ליחתהו ןחלושהמ תחלצ ףחד דמחמה ףוק התא ,ןכומ התא רשאכ .ףתרמב אלכנ וירחא תפדר התא .הצוחה ךרדה תא אוצמל ורזעיש םיטירפ אצמ .בבוש ןכדעתהל תוריהמב ךרד אוצמל תודיח תודיח רותפל ,ןכ ומכ .תונויסינ ןמזב לבגומ היהי אל התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות