Imperial Battle Tactics  קחשמ

ירסיק ברק תוקיטקט (Imperial Battle Tactics ):

.הנידמה לש תיביסרגאה תוינידמה לש םישבוכה - וזכרמב הירפמיא .םישדח םיחטש ושבכ ,ןמזה לכ לודגל םיצור םה .תוענמנ יתלב םימד תוכיפש תאו םיילבולג תומיעל יופצ ,השדח הירפמיא םא .חצנל הליגר ,רידאה אבצה םע תמעתהל ךירצ התא .המכח היגטרטסאה תונוכנה תוקיטקטה בושח חצנל ידכ .רובש תויהל לש תיתימא הנכס תמייק םא הצוחה ונעשנ אלו הנוכנ הרוצב םיבאשמב שומיש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות