משחק ופ גנוק 10 ןב באינטרנט

                                  Ben10 Kung Fu קחשמ

ופ גנוק 10 ןב (Ben10 Kung Fu):

.ופ גנוק לש רטסאמה אילפהל תויומדה תא בביח ןב ,וייח לכ ךשמב .המיחל תויונמוא לש הז ןונגסב סרוק יתחקלו רפסה תיבל סנכנשכ .תיפוסה הניחבה תא ךרטצי אוה וישכע .טושפ יד הז תוהמה .םתוא גורהלו םינודא דגנ האיצי .ךכב ול ורזעת ךתיא ונחנא .ונרוביג תלהנה דמל .עצבל לוכי אוהש םיבלושמ םיקירטו תוכמה המ .לובסל לוכי אל אוהש דע ,ביואה םע םחליהל .המיחל לש הז גוס לש רטסאמ םג התאש חיכוהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות