משחק םימיהדמ םיחמש םירוביג באינטרנט

                                  Awesome Happy Heroes קחשמ

םימיהדמ םיחמש םירוביג (Awesome Happy Heroes ):

.הבהאו רשוא ,םולש לש אלמ ,אלפנ םוקמ התייה ריעב דואמ תוחמש תובר תואמ .עיגהל ולכי רשא לכ תא סורהל הנידמל ושלפש םיעשרה ,תאז םע !םיעשרה דגנ םחליהל םירוביגל םוקל ןמז עיגה .םהל רוזעת התאו ריעה תא םיכירצ םה .תובוחרו וסרהנש םינבמה לכ תא ףקשל איה ךלש המישמה .םילושכמו תודוכלמ לש ןווגמ רודיס םידדוש םתוא חידהל ליבקמבו .תיחרזאה הייסולכואה זוזת לאו ךב יולת דיתעה יכ רוכז !ןוחצינל המידק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות