משחק םירוביג Sub Zero :רקסגדמ לש םיניווגניפה באינטרנט

                                  The Penguins of Madagascar: Sub Zero Heroes קחשמ

םירוביג Sub Zero :רקסגדמ לש םיניווגניפה (The Penguins of Madagascar: Sub Zero Heroes ):

.רקסגדמ ןיווגניפ ףיכ ונינפל .יארחא דיקפת ותוא החפשמה התנפ ,םויה .ןוזמה ףוסיא .ךכב ול רוזעל ואוב .םימוקימה לע המיעט גד תציר ףוסאל איה ונלש המישמה .ץופקל םילוכי םה ,םילושכמ לש ןווגמ םוקת םככרדב .םיסונובו תודוקנ םינתונ ונא רתוי ןוזמה תא םיפסוא ונאש לככ .הפי הקיסומו תושגרמ תומר הכחמ התא יוליבה קחשמה תא הנהת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות