משחק רוביג לש וכרד :ראטווא באינטרנט

                                  The Last Airbender: Path Of A Hero קחשמ

רוביג לש וכרד :ראטווא (The Last Airbender: Path Of A Hero):

.םירחא םיטנמלא לש םיחרזא לש תולחנתהב עוגיפה שא תמוא לש םילייחה .ןתלצה רהמ גנא ונרוביג .ךכב ול ורזעת ךתיא ונחנא .םישנאל רוזעלו םיביוא לש אבצ ץורפל ונילע ,םימ םסק לש תולעבה םע .ךרדה ךרואל תדוכלמו םילושכמה לכ לע רבגתהל ךלש ץמואה גצ .האיבמ המחלמהש סרהו לבס המכ עדוי ימו רהמ .תדלקמה םע עיגמ טושפ לועפת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות