משחק ןורכיז תויח לש םיידוסה םייחה באינטרנט

                                  The Secret Life of Pets Memory קחשמ

ןורכיז תויח לש םיידוסה םייחה (The Secret Life of Pets Memory):

.ןורכיזו בשק חותיפ ידי לע םג אלא ,ףיכ קר אל ןמז תולבל ךלש םידליל רשפאי הז עוצע .ךלש ןורכיזה רובע יתימא ןחבמ וניכה"תויח לש םיידוסה םייחה"הרוטקירקה ירוביג .גוז הל אוצמל ךירצ התא ,תודוקנ לבקמ התאו ,םלענ אוה יכו ,סיטרכה תא חתופ התא ,תו .םימלענ םניא םיפלקה לכ דע הארת !בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות