משחק תואקתפרה שדח וירמ באינטרנט

                                  Mario New Adventure קחשמ

תואקתפרה שדח וירמ (Mario New Adventure ):

.רתוי ידוסי ןפואב הילא ןנוכתהל וטילחה הלצהה רוביגו הכיסנה :ןשיה םשה םע השדח המ .לודג ףלטע ספתו ,םיזירז םיקוניזלו הווקמ אל ברברשה .Bowser םע רשייתה עגורבו םימוסחמ רובשל היהי ,ךרדהמ םיביואה תא אשי אוה ,תאז םע .םיעוגיפ עצבל ידכ חתפמה K תאו זיזהל ידכ םיצחב לש ןטק רוביג רוזעל ךירצ םג התא