משחק תויפאמ לש ןדמח םיסדרדה באינטרנט

                                  The Smurfs Greedy's Bakeries  קחשמ

תויפאמ לש ןדמח םיסדרדה (The Smurfs Greedy's Bakeries ):

GRID - הייפאמב הדובע לביק םיסדרדה דחא. .הייפאה ירצומ תא סופתל איה ותמישמ .ךכב ול רוזעל ואוב .םינדעמ ינימ לכ דרויו יבג לע שגמ ונל שי זא .עקרקה לא לופיל תתל אלו םילימה לכ תא םיכירצ ונחנא ,תדלקמב הלאמש הנימי ונרוביג .תודוקנ חיוורנ ונחנא הז ליבשב .ונלש יפואה לש דחא םייחה תא תחקל היהי הז עקרקב עגופ אוהש םא יכ רוכז .רתויו רתוי רהמ ולפיי םירבד ללגב קר ףיכ רתוי תויהל ךפוה קחשמה לש המר לכ םע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות