משחק שבלתהל Smurfette םיסדרדה באינטרנט

                                  The Smurfs Smurfette Dress Up קחשמ

שבלתהל Smurfette םיסדרדה (The Smurfs Smurfette Dress Up ):

Smurfette ונינפל ונלש בוהאה. .ןנגוסמו הפי הארמ תבהוא איהש תונבה לכ ומכ .ולש םיננגוסמה םיטושיקהו םירזיבאה תחתו םיילענ ,הלמש וא התפילח םירהל ליחתהל היו .תירוקמ תרופסת ןתנ .םינבה לכ לש םבילב הכז לביטספב החרז איה יכ ונלש הרוביגה לש תידוחיי הנומת רוציל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות