משחק Mix- Up םיסדרדה באינטרנט

                                  The Smurfs Mix-Up קחשמ

Mix- Up םיסדרדה (The Smurfs Mix-Up ):

.ונלש דמחמה תויח םיסדרדה ונינפל .קלח וב וחקית ךתיא ונחנאו שגרמ קחשמ קחשל וטילחה םה ,םויה .הז תא רוכזל םיכירצ ונחנאו הנומת שי ונינפל .םיבר םינטק םיסיסרל תקסורמ איהש רחאל .וניארש הנומת ביכרהל םיכירצ ונחנא ,הלא ןיבמ .םוקמה ךותל םתוא םישלו שרגמה לע קלחה תא רורגל ידכ רבכעב שמתשה ?םיכלהמ לש ןטק רפסמ תא עימשהש ,ןורכיזהמ הנומתה תא רזחשל לוכי התא םא ?תוסנל אל המל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות