משחק Rush ךלמה לש באינטרנט

                                  King's Rush קחשמ

Rush ךלמה לש (King's Rush ):

.תולודג תופיאש םע ןטקה ךלמה - ונלש רוביגה Gunsmiths תוריק תוטבח םילגוסמו חדקאב דיוצמ ,המחלמ תנוכמ הנב ולש רצחה. Monarch ןכשה חטשב סופתלו חצנל לגוסמ אבצ ילב דחא הז וישכעש טילחה. .הז תא רוצעל םייושע םהו ,םילושכמה תורמל ,המידק ץר תכלממל רבעמ לא ךלה רבכ אוה .הנוכמל קשנה ילכ תא גרדשל ידכ תועבטמ ףוסאלו םיביוא גורהל ,םילושכמ לעמ ץופקל תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות