משחק םיחאה וירמ רפוס שדח 2 באינטרנט

                                  New Super Mario Bros.2 קחשמ

םיחאה וירמ רפוס שדח 2 (New Super Mario Bros.2):

.ןיטולחל שדח עסמ עיצמ ןכלו ,הווהה םע רשק לע רומשל הסנמ וירמו הנתשמ םלועה .תומדה לש החימצה תא םדקלו ,היזה תוירטפו תועבטמ ףוסאי ,םיפרוט םיחמצ ,םיבצ ,תוער .םירצק םיקחרמל ףועל לוכי אוהו תואלפנ ןבל ךאלמ יפנכ לודגל וירמ יכ הלגת ,A תציחל