משחק טפרק המאתה באינטרנט

                                  Matchcraft קחשמ

טפרק המאתה (Matchcraft ):

.םמצע תוחוכב םיישומיש םיביכרמ ץוליח ,םמוקמב דובעל ךירצ התאו התיבשב םירוכה לכ , .תוריהמ תובוגתו תונמוימ חקול הז לבא ,השק ךכ לכ אל הז .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ גייחל ךירצ התאו תלבגומ העשה .םימצע השולש תוחפל תרשרשב םיחכונ תויהל םיבייח לבא ,םינוויכה לכל םיביכרמ םתוא ר .רבכעה םע ךשמה