משחק Wash יבייב הכיסנה יברב באינטרנט

                                  Barbie Princess Baby Wash קחשמ

Wash יבייב הכיסנה יברב (Barbie Princess Baby Wash):

.םירשואמ םיאושינ הפי תב הל שי ,אילפהל הפי לש הפי ןומראב רוגל הכיסנ ךפה יברב :ם .הל רוזעל לוכי התאו ,המיסקמ תב תונקל תכלוה הרוביגה וישכע .תומחג ילב וכלהו הצחר ףיכ לש ךילהתל יפויה תא לואשל םיטירפ שיגמ .הכירבה הכלממב בהז יגד המכ סופתלו גודל תכלל אמא םע תחפוטמו הנטק הדלי ירחא