משחק לטיל Alien תרימש באינטרנט

                                  Saving Little Alien קחשמ

לטיל Alien תרימש (Saving Little Alien ):

.ריוואב םיטקייבוא רוציל תלוכיה לע הלועה םע ,בוהצה עזגה לש ןטק גיצנ רותב קחשמ ה .ולש תויריה ילושכמ לע דמוע ,עשר ףדור רופא טבש ןמ חורבל ךירצ התא .ותומי ךלש םישנאה זאו ,חילצמ אוה םא ,ךתוא גורהל הסני אוה ,תומרה שמחו םירשעה לכ .רחא והשימל םתוא ריבעהל הסנו המרה תא שדחמ ליעפהל לוכי דימת התא ,שבתשמ והשמ םא