משחק חרק ןומיקופ שא ןומיקופ באינטרנט

                                  Fire Pokemon And Ice Pokemon קחשמ

חרק ןומיקופ שא ןומיקופ (Fire Pokemon And Ice Pokemon ):


.תונכסה לכ םע דדומתהל ידכ ינשה םע דחא רשקתל םיבייח חרכהב םה .ףוסה םוקימל לבקלו תומרה לע םיקורז םיטירפ ףוסאל ,םילושכמ לעמ ץופקל ידכ תוזירז .הזה בצמב שלח תווללו הז םע לבוס וניא רשא רוביג שיגהל תנמ לע תאז ,דחיב קר רתפיה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע