משחק שבלתהל :הרוק לש הדגאה באינטרנט

                                  The legend of Korra:Dress up קחשמ

שבלתהל :הרוק לש הדגאה (The legend of Korra:Dress up ):

."הרוק לש הדגאה"הרוטקירקה תרדס לש תישארה תומדה איה ונינפל .ןנגוסמו ףיכ ,זילע התייה דימת תאזה הרוחבה .רתוי םיבוט וליפא תויהל הל רוזעל םילוכי ונחנא ,הזה קחשמה םע .םידגב תחקל ,הלש רעישה תבצעמ תויהל .התומד לש תוכרה תא תתל וא השק רתוי הז תא תושעל םילוכי ונחנא .ןחו יפוי לש תומולחה הרוחב לכ ,לכה ירחא .ךליבשב הדיחיה הרירבה חובנל היהי המ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות