משחק Rescuenator באינטרנט

                                  Rescuenator קחשמ

Rescuenator (Rescuenator ):

.םינכוסמ םירוזא ךותמ םישנא ךושמלו ילסרבינואה ליצמה - התא .ןוימה רדחל ועיגה םהש םישנאה תא ררחשלו ריק ףורגא ,תתבשומ הליגרה הקופתה תאו ץוצ .טפורמ הובג חתמ וקב ומייא םידבוע ובש ,היינב רתאב ירשפא הזכ בצמ .םילוחה תיבל חקלנו לכ תא ליצהל ידכ - ךלש המישמה ,םייתרגש יתלב תונורתפ אצומ התא .רבכעה םע ךשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות