משחק Car Wash רפסה תיב סובוטוא באינטרנט

                                  School Bus Car Wash קחשמ

Car Wash רפסה תיב סובוטוא (School Bus Car Wash):

.םיינע תנוכמ יגעול רפס תואירב ,םיימוי םילויט לש שדוח ירחא ומכ הארנ רפסה תיב סו .עובצל שוטילה ,תיכוכזה תא ףילחהל ,םיקדסה תא םוטאל ,ותוא תוקנל :ןכסמ רבעשל סובו .םולכ םיאור אל ןולחל דעבמ הפצרה לע םימתכ ,קבא האלמ התייה אתה ךותב הנמזהה תא עצ .החל תילטמ םע בגנל םוקאווה .רבכעה םע ךשמה