משחק 2 התיבה רהמל םירזייח באינטרנט

                                  Aliens Hurry Home 2 קחשמ

2 התיבה רהמל םירזייח (Aliens Hurry Home 2 ):

.רבדמב והשפיא הלפנ ,הטילש הדבא הדיחיהו קרבמ עגפנ תפפועמה תחלצ לא ,ץראה רודכ לש .תיללחה ןמ אתה ןמ סט ןכסמה שיאה .שיבכה לע םיאצממה יכ הדבועה תועצמאב ,הניפסה לא עיגהל ול ורזע .םירצ םיקדס ךותל קחדיהל ,X -ו םיצחה ישקמב להנ