משחק הרטשמ תדיינ תוקנל באינטרנט

                                  Clean up police car קחשמ

הרטשמ תדיינ תוקנל (Clean up police car):

.םיינכמ םינוקיתו םייטמסוק עצבלו ףטש אוה םש ,ךסומב ולש הצירמ ףחוד רטוש לכ ,תובו .הזכ ךסומ שארכ קחשמ התא הרטשמה תנוכמ לש קחשמה יוקינב .םינטק םיעקש תוטירש ןוגכ ,ףוגב םינטק םימגפ לוטיבו הסיבכ תונוכמ םיללוכ ךלש וידי .קיהבמו יקנ ספוט וניתובוחרב ורמש רחמ בוש תאזה הנוכמה ידכ ךתלוכיבש המ לכ םאה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות