משחק slacking הקלחמ יברב באינטרנט

                                  Barbie Class Slacking קחשמ

slacking הקלחמ יברב (Barbie Class Slacking ):

.רפסה תיבל תכלל הליג תונב לכ ומכ ,יברב יפוי .רמואו לכה רמוא הרומה לבא ,םיממעשמ תויהל םילוכי םיחקלה תא ,תובורק םיתעל .םיממעשמ דואמ םג רשאכ ,הלאכ םיבצממ תאצל ךרד האצמ התנכש לש ותגלפמ םע יברב יד .םהלש םיקיתה רובע שדח בוציע םע אובל וליפא וא ,םירחא תובבל לכ רייצל זאו ,דעמ הר .עגר לכב קועצל ןכומו הפוצ ךירוחאמ דמוע ערה הרומה יכ ,רהזיהל לבא ,עשעתשהל תונבה