Whack Your Boss: Superhero Style  קחשמ

ןונגס רוביג :ךלש סובה קאו (Whack Your Boss: Superhero Style ):

.ולש סובה תא תוכהל הצר ךכ לכ םהבש םיבצמ ויה ,דובעל ךלוהש םדא לכש הארנכ .וזה האלפנה תונמדזהה לפונ התא רוביג ןונגס :ולש סובה הכמ קחשמה .לע ירוביג לש תונוש תולוכי תועצמאב Bay סוב ןקויד .השקה הכרעמב ןוחצינה .חטבומ הזה קחשמב םייבויח תושגר לש םיה .ול עיגמה תא לבקל ךלש סובה תתלו הנהית

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות